Política de privacidade

Condicións respecto ao uso e tratamento de datos persoais neste sitio web

A confidencialidade, o segredo profesional e a seguridade son valores primordiais de IGNACIO DE LAS CUEVAS. S.A., que asume o compromiso de garantir a privacidade do usuario/visitante en todo momento, e en todas as interaccións con aquel. IGNACIO DE LAS CUEVAS. S.A. asume tamén o compromiso de non solicitar información innecesaria sobre o Usuario.
Así mesmo, comprometémonos a tratar con extrema dilixencia a información persoal que o Usuario poida facilitar a través da nosa web.

De conformidade coa Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), e Real Decreto 1720/2007 de desenvolvemento da LOPD, informámoslle que a utilización de determinados servizos na nosa páxina web require que nos facilite determinados datos persoais a través de formularios de rexistro ou mediante o envío de mensaxes de correo electrónico, e que estes serán obxecto de tratamento e incorporados aos ficheiros de IGNACIO DE LAS CUEVAS. S.A., titular e responsable do mesmo.
O envío referido dos datos persoais constitúe o consentimento expreso ao tratamento dos mesmos, aínda que de carácter revocable e sen efectos retroactivos.

Así mesmo informámoslle que todos os nosos ficheiros atópanse legalmente inscritos no Rexistro Xeral de Datos Persoais da Axencia Española de Protección de Datos, así como que para salvagardar a seguridade dos seus datos persoais aplicaranse as medidas de seguridade técnicas e organizativas esixidas no Real Decreto 1720/2007 que regula o regulamento de medidas de seguridade dos ficheiros que conteñan datos de carácter persoal.

Uso dos seus datos persoais
Os datos que lle solicitamos son os adecuados, pertinentes e estritamente necesarios para a finalidade pola que se recollen, e en ningún caso está obrigado a facilitárnolos. Así mesmo, certifícanos que todos os datos que nos facilita son certos, veraces e pertinentes para a finalidade pola que llos solicitamos.

Nosa páxina Web, recolle os seus datos persoais mediante a recepción de diversos formularios e a través do correo electrónico onde pode solicitarnos calquera tipo de información, aclaración ou dúbida, e mesmo remitirnos o seu currículo vitae. O envío dos mesmos implica a súa autorización para incorporalos aos nosos ficheiros correspondentes, se IGNACIO DE LAS CUEVAS. S.A. considérao conveniente, e estes estarán regulados polas presentes políticas de privacidade. Os seus datos serán incorporados aos nosos ficheiros de tratamento de datos.
IGNACIO DE LAS CUEVAS. S.A. resérvase o dereito de decidir a incorporación ou non dos seus datos persoais aos seus ficheiros.

Dereitos de acceso, rectificación, cancelación dos seus datos persoais
Asi mesmo, informámolo da posibilidade de exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos de carácter persoal, podendo facelo por correo ordinario -no enderezo Rúa dos Teceláns, 5, 32001Ourense- ou por correo electrónico -en protecciondatos@grupocuevas.com– . En ambos os dous casos, deberá achegar fotocopia do DNI ou documento identificador equivalente e indicar o dereito que desexa exercer.

Comunicacións de datos
IGNACIO DE LAS CUEVAS. S.A. infórmalle que os seus datos son tratados confidencialmente e son utilizados exclusivamente de maneira interna e para as finalidades indicadas. Por tanto, non cedemos nin comunicamos a ningún terceiro os teus datos, excepto nos casos legalmente previstos, ou que o USUARIO nolo autorice expresamente.

Seguridade dos seus datos persoais
Co obxectivo de salvagardar a seguridade dos seus datos persoais, informámoslle que IGNACIO DE LAS CUEVAS. S.A. adoptou todas as medidas de índole técnica e organizativa necesarias para garantir a seguridade dos datos persoais fornecidos da súa alteración, perda, e tratamentos ou accesos non autorizados, tal como esixe o Real Decreto 1720/2007 regula o regulamento de medidas de seguridade dos ficheiros que conteñan datos de carácter persoal.

Actualización dos seus datos
É importante que para que podamos manter os seus datos persoais actualizados, infórmenos sempre que houbese algunha modificación neles, en caso contrario, non respondemos da veracidade dos mesmos.
Consideramos que se non cancela os seus datos persoais expresamente dos nosos ficheiros, continúa interesado en seguir incorporado aos mesmos ata que IGNACIO DE LAS CUEVAS. S.A. considéreo oportuno e mentres sexa adecuado á finalidade pola que se obtiveron.

IGNACIO DE LAS CUEVAS. S.A. non se fai responsable da política de privacidade respecto dos datos persoais que poida facilitar a terceiros por medio das ligazóns dispoñibles na nosa páxina web.

IGNACIO DE LAS CUEVAS. S.A. pode modificar as presentes políticas de privacidade para adaptalas ás modificacións que se produzan na nosa web, así como modificacións lexislativas ou jurisprudenciales sobre datos persoais que vaian aparecendo, polo que esixe a súa lectura, cada vez que nos facilite os seus datos a través desta Web.